divendres, 24 de juliol de 2009

INSTÀNCIA PRESENTADA PER A.M.S. AL AJUNTAMENT

Amb registre d’entrada nº 2452 i data de 23 de juliol de 2009, hem presentat a l’Ajuntament de Sils la següent instància.

L’ Antonio Tello Fernández ........................................... representant del grup municipal AMS – AM amb domicili XXXXXXXXXXXXXXXXX, DNI: XXXXXXXXXXXXX

EXPOSA:

Que tenint com a única referència per a l’estudi i coneixement del nou POUM els documents publicats en el web municipal, ens sembla que aquesta documentació és del tot insuficient ja que no aporta en cap apartat ni en el suport gràfic cap informació sobre les “NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL”, manquen també una “ MEMÒRIA ACTUALITZADA” ja que la que coneixem és la de l’anterior proposta del POUM – 2006, presentat per altre grup municipal, i no tenim constància de la seva vigència i un recull amb les zones amb variacions substancials per de poder establir una comparativa i completar d’aquesta manera la informació fent-la més objectiva i pràctica.

No tenint constància tampoc de cap convocatòria de reunió pública dels veïns per sectors.

I atès que totes aquestes informacions en són clau per a valorar el POUM abans de la seva votació:

DEMANA:

1. Que se’ns aporti aquesta documentació per escrit, atès que parlem d’un procés d’informació pública i no existeixen motius legals ni jurídics que impedeixin la seva publicació.

2. Atenent al mateix criteri anterior , volem que es faci pública aquesta informació en els mitjans comunicatius dels que disposa l’Ajuntament: web municipal i taulell d’anuncis de l’Ajuntament ( format escrit de consulta).

3. Els informes de l’equip redactor amb les modificacions incloses en l’actual projecte.

4. Calendari de convocatòries de les reunions amb els veïns per sectors.

Atenent la seva resposta que esperem afirmativa, a Sils 23 de juliol de 2009

I L . L M . ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SILS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada