divendres, 4 de desembre del 2009

ARGUMENTACIÓ DEL GRUP AMS SOBRE EL SECTOR CENTRAL:

Primerament hem de dir que, l’actual projecte, per nosaltres com a grup, millora el preexistent i que agraïm que la proposta s’hagi adaptat globalment a una modernització urbanística del sector si ho comparem amb les actuals normes subsidiàries.

Per altra banda, el nostre grup, com a grup polític, té dret a opinar sobre el que seria un model de poble, urbanísticament parlant. Això ha quedat pal·les en la història del nostre poble com en projectes urbanístics de davant el passeig Sants Cosme i Damià; on no només hi va haver opinions polítiques per part de l’actual equip de govern sinó que a més, va passar factura al grup de CiU ( avui a l’oposició). També volem fer esment de construccions com les del supermercat CONSUM que han portat a enfrontaments i demandes entre l’actual equip de govern i veïns. Raó per la qual, demanàvem en el darrer ple, el màxim de transparència i participació de la resta de grups del consistori en un projecte de “renovació urbanística “ com aquest, i on va quedar clar que l’alcalde no va fer el gest que se li demanava.

En resum, és important remarcar per nosaltres aquest sector dos aspectes :

1- Les places d’aparcament del sector .

2- L’entrada del poble per la rotonda d’aquesta zona amb dos edificis de Planta +3.

Per tant , volem demanar als tècnics d’aquest ajuntament, una reordenació de la mobilitat del sector central conjuntament amb els carrers limítrofs ( Prudenci Bertrana, Santa Maria, Francesc Mas Ros i Pep Ventura ) , per tal de realitzar sentits únics de direcció de vehicles i així projectar les zones d’aparcament segons l’estudi de mobilitat viària , i que així el projecte d’urbanització contempli aquest informe tècnic.

En quant a que aquest sector comprengui una de les entrades del poble. És justament en aquesta entrada ( marcada en el projecte per una rotonda ) on el nostre grup hi veu el major inconvenient d’aquest projecte. Tornar a tenir una entrada del poble amb edificis alts, no és la idea de poble que tenim com a grup i així ho han manifestat en diverses ocasions i amb diversos exemples els nostres veïns.

És cert que en el moment de les al·legacions, aquestes propostes no van ser presentades. Reconeixem aquí que ara no és el moment de fer-ho. Tampoc sabem si aquestes al·legacions haguessin estat o no estimades.

La conclusió és que, malgrat sabem que actualment la zona del sector central, té una edificabilitat de Planta + 3, també sabem que en el projecte del nou POUM, aquesta zona té una edificabilitat de Planta + 2 i que l’aprovació d’aquest projecte, permetrà tirar endavant aquesta planta de més malgrat hi hagi una aprovació posterior del POUM.

També sabem o pensem que, no podem obstacularitzar un projecte en funció de si s’aprova o no el nou POUM, pel dret dels propietaris a fer-ho.

Per tot l’explicat, el nostre vot recolzarà el que decideixi la majoria en aquest ple i per tant ens ABSTINDREM.

divendres, 24 de juliol del 2009

INSTÀNCIA PRESENTADA PER A.M.S. AL AJUNTAMENT

Amb registre d’entrada nº 2452 i data de 23 de juliol de 2009, hem presentat a l’Ajuntament de Sils la següent instància.

L’ Antonio Tello Fernández ........................................... representant del grup municipal AMS – AM amb domicili XXXXXXXXXXXXXXXXX, DNI: XXXXXXXXXXXXX

EXPOSA:

Que tenint com a única referència per a l’estudi i coneixement del nou POUM els documents publicats en el web municipal, ens sembla que aquesta documentació és del tot insuficient ja que no aporta en cap apartat ni en el suport gràfic cap informació sobre les “NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL”, manquen també una “ MEMÒRIA ACTUALITZADA” ja que la que coneixem és la de l’anterior proposta del POUM – 2006, presentat per altre grup municipal, i no tenim constància de la seva vigència i un recull amb les zones amb variacions substancials per de poder establir una comparativa i completar d’aquesta manera la informació fent-la més objectiva i pràctica.

No tenint constància tampoc de cap convocatòria de reunió pública dels veïns per sectors.

I atès que totes aquestes informacions en són clau per a valorar el POUM abans de la seva votació:

DEMANA:

1. Que se’ns aporti aquesta documentació per escrit, atès que parlem d’un procés d’informació pública i no existeixen motius legals ni jurídics que impedeixin la seva publicació.

2. Atenent al mateix criteri anterior , volem que es faci pública aquesta informació en els mitjans comunicatius dels que disposa l’Ajuntament: web municipal i taulell d’anuncis de l’Ajuntament ( format escrit de consulta).

3. Els informes de l’equip redactor amb les modificacions incloses en l’actual projecte.

4. Calendari de convocatòries de les reunions amb els veïns per sectors.

Atenent la seva resposta que esperem afirmativa, a Sils 23 de juliol de 2009

I L . L M . ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SILS

INFORMACIONS DINS LA DESINFORMACIÓ SOBRE EL NOU POUM

Des d’AMS i sense cap mena de pretensió de ser reiteratius, volem tornar a plantejar reflexions, informacions i propostes sobre el nou POUM. Amb la informació disponible hem estat estudiant i comparant les propostes dels diferents POUMS i això ens porta a fer tres consideracions de partida i anàlisi, que volem desenvolupar amb la intenció d’informar-vos i cercar informació amb la major claredat possible.

1. Seguint el títol de l’escrit, pensem que un procés d’informació pública s’ha d’encarar transmeten aquesta informació al públic en general, i no només a públic amb interessos particulars, del tot legítims, que tenen tot el dret a rebre-la personalment, però que allunya l’accés de la informació a qualsevol ciutadà/na de manera planera i directa, cosa que considerem que també és un dret de qualsevol habitant de la població, ja que entenem que el POUM hauria de ser una eina de planificació que ens afecta a tots i a la visió que podem tenir del poble i del seu desenvolupament en el futur. Resulta del tot estrany que es proposin reunions informatives per sectors ( no sabem quan ni com es convocaran) i no es plantegi una general i oberta a tothom. Per això considerem que més que informació pública, el que s’està fent és desinformació meditada per tal d’evitar no se sap què. Creiem que hem d’exigir a l’equip de govern una transparència absoluta pel que fa referència a la publicació de la normativa que acompanya al diferents plànols i mapes de la informació gràfica que ja s’ha publicat. Ho fem des d’aquí i a través de la documentació legal que calgui amb el registre d’entrada pertinent, pensant que aquesta informació hauria d’estar penjada en el web de l’Ajuntament, cosa que reclamem que es faci d’immediat.

De no fer-se d’aquesta manera es podria pensar que l’equip de govern n’està fent ús d’una informació des d’una posició privilegiada, qüestió que planteja un caire legal que s’hauria d’estudiar.

2. Partint de la informació de la que disposem: Normes Subsidiàries de Planejament (2005), POUM 2006 (Proposta de CiU), i POUM 2008 (IdS) última informació de la que disposem, desconeixem la normativa del que s’ha publicat el 2009. volem establir una comparativa per a valorar les variacions atenent a les propostes de creixement i les mancances que al nostre entendre es donen.

Us volem mostrar els diferents mapes i plànols, assenyalant les zones d’evolució i canvi.

En observacions posteriors fem referència a plànols i zones que apareixen en la informació gràfica del web de l’ajuntament.

PLÀNOL DE NORMES SUBSIDIÀRIES (text refós 2005)

PLÀNOL POUM 2008

3. Les conclusions que extraiem de l’observació dels canvis són les següents:

a) El creixement de la població en els propers anys es creu suau, dels 5500 habitants aproximats actuals als 8000 aproximats en uns 10 anys. En el POUM es posen de manifest quatre àrees importants de creixement d’habitatge : Mallorquines-Mil·lenium, del cementiri a Mallorquines oest, la zona Església i la zona Enher. Terrenys que es trigarà a veure construïts atesa la construcció no ocupada i temporalment aturada.

Valorem subjectivament (atès que ens falta informació documental actualitzada) les quatre àrees:

b) L’àrea de Mallorquines – Mil·lenium: en aquesta zona no hi hauria d’entrada res a dir sobre zona residencial (PB+2p) que respecta les alçades i l’edificabilitat dels sectors adjacents, però són força més qüestionables dintre del sector tres punts: l’increment de la zona comercial ( a canvi de què), el manifest increment de l’edificabilitat en terrenys propietat de l’actual sr. alcalde (categories A2 i A3: PB+3 o 4p, fins a 13’5 m d’alçada) i la zona de davant de l’Hostal de Mallorquines que preveu gairebé el doble dels habitatges (També A5) previstos en el POUM del 2006 (C i U) (Plànol 3C) ( a canvi de què?).

c) L’àrea del cementiri a Mallorquines oest: planteja un dubte global tenint en compte que és la gran zona de creixement del poble, no tenim constància de les limitacions d’edificabilitat ni d’altures i es podrien donar blocs d’habitatges plurifamiliars aïllats

( PB + 4P) repetint-se la situació dels blocs de davant de l’Ajuntament (Plànol 3E).

d) L’àrea Estació - Església : presenta algunes incògnites quant a les connexions am la resta del nucli urbà. La passera per a vianants de 4m. d’alçada sobre la via del tren i per davant de l’actual pont de la carretera. En la zona Església el tipus de carrer de circumval·lació per a descongestionar el trànsit del centre( Plànol 3E). L’ampliació urbana cap a la zona de Massabé i el pont de connexió per a automòbils per a travessar per sobre de la via (Plànol 3 E).

e) El sector central – zona Enher (Plànol 3F): lliguem aquests dos sectors que apareixen en el mateix plànol, en el sector central apareixen dos Plans d’Actuació Urbanística (PAU 1 i 3), en el PAU 1 no coneixem els criteris que s’han seguit per a les delimitacions ni els criteris de cessions ( sembla que plantegen dubtes en alguns veïns) i en el PAU 3 no se’ns aporten les claus de definició. En el zona Enher apareix (un Pla de Millora Urbanística –

PMU 1) que tampoc se’ns especifica.

f) Val a dir que la connexió entre la GI- 555 (Carretera de Massanes i Hostalric) amb la

C-35 de Maçanet a Vidreres travessa un angle dels Estanys, malgrat ser la proposta menys agressiva amb el territori, no deixa de ser-ho, desconeixem si es poden o no fer al·legacions en aquest sentit a Carreteres (Generalitat) que és qui planifica aquesta via.

g) Cal fer esment que desconeixem les previsions quan a l’interrelació

mobilitat – medi - ambient, no només pel que fa referència als Estanys, sinó també quant al connectors ecològics i la preservació general del paisatge.

Volem afegir a aquestes conclusions fonamentalment urbanístiques, algunes conclusions d’ordre més genèric i que ens semblen importants:

1. La necessitat d’un POUM com a instrument de planificació a mig – llarg termini, però que abasti una sèrie d’àmbits que ens semblen poc definits. Ha de ser també una eina normativa que amb claredat i equitat especifiqui què és pot fer i què no, en l’àmbit de l’edificació, el creixement sostenible i la preservació de l’equilibri mediambiental i paisatgístic. La normativa ha d’acabar amb ambigüitats que permetin interpretacions tan diversificades com les que s’han donat en la construcció d’un supermercat que tots coneixem.

2. Aquest POUM a diferència d’altres no recull amb claredat la previsió d’equipaments i serveis, ens referim a la possible reserva de sòl per a un nou institut, un centre geriàtric de dia, nous equipaments esportius i d’altres de tipus social...

3. En un poble amb serveis atapeïts i disgregats sense possibilitat d’ampliació s’hauria de preveure la possibilitat d’una zona escolar i esportiva unificada, amb previsió també del seu accés. S’hauria de preveure també una millora dels serveis en els nuclis d’habitatge exteriors al nucli urbà principal, bé per l’accés als mateixos i d’aquests al nucli urbà central, bé per descentralitzar i acostar alguns dels serveis bàsics a aquests nuclis.

4. És també una opinió força compartida en el nostre grup que el POUM sembla recollir més les necessitats de promotors i constructors (habitatge, comerç i indústria), cosa que feta en el seu punt just no estaria malament, que les necessitats generals del poble, tenint en compte els aspectes més socials, mediambientals, esportius, paisatgístics i en general de serveis amb la visió d’un creixement sostenible.

5: Per últim, per higiene democràtica, creiem que tot el que fa referència a un instrument de planificació tant important per al poble hauria de ser realment públic, amb una difusió total, perquè si les coses s’expliquen i s’argumenten, hi pot haver discrepàncies, però no hi haurà malentesos ni falses interpretacions i cadascú sabrà a què atenir-se.

divendres, 19 de juny del 2009

Com està el pati !!!!!

Silencs i Silenques, ahir vam viure al ple un fet tant insólit com antidemocràtic. L'Alcalde Martí Nogué, després d'una disputa verbal amb el regidor Albert Miralles, on val a dir que aquest regidor no l'ha faltat verbalment ni l'ha agredit verbalment ni, naturalment, de cap altre manera, el nostre alcalde ha avisat a la policia local i l'ha expulsat del ple !!!!

Davant la nostra sorpresa i amb el dubte que el nostre sentit comú ens diu que no pot ser legal que un alcalde expulsi del ple a regidors, hem preguntat al secretari si aquella actuació era legal. Ell s'ha limitat a dir que no entrava en discursions polítiques . Li hem reiterat la pregunta a la qual s'ha limitat a dir que no podia respondre res que no li demanés el propi alcalde. Després d'aquesta resposta, la resta de regidors de l'opocició ens hem aixecat i hem declarat que constés en acta que no continuavem el ple, ja que no estavem d'acord en l'actuació de l'alcalde i teniem dubtes seriosos de la legalitat del procediment. No cal dir que l`'actitut és absolutament antidemocràtica, ja podeu imaginar què pot passar si aquestes accions les féssin els alcaldes???Només caldria expulsar del ple a 2 o 3 regidors i aprovarien per majoria absoluta tots els temes que creguessin oportuns !!!!

Bé, ja veieu que els plens cada cop es posen més interessants.

És possible expulsar un regidor del ple, però la normativa diu les raons i com.
En concret, el RD 2568/86 de règim jurídic i funcionament, estableix:

Artículo 95.
1. El Alcalde o Presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que:
a. Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad.
b. Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las sesiones.
c. Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada.
2. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el Presidente podrá ordenarle que abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.

Per tant, s'haurien de donar un d'aquests tres supòsits i l'expulsió es podria fer després del tercer advertiment.
Entenc que si no s'ha fet així l'Alcalde s'ha excedit en les seves facultats

divendres, 5 de juny del 2009

ENHORABONA!!!!

ENHORABONA!

Enhorabona! Sí. Per haver aconseguit allò que no es podia tirar enrere: L’escola nova.

Felicitacions a tots els que han lluitat i intervingut en el procés, ens referim: als nens/nenes, a les mares , pares , mestres i persones que han col·laborat amb tots els membres de la comunitat educativa. Evidentment també als grups polítics per haver actuat conjuntament i haver atès una demanda justa i necessària.

De la situació que se’n deriva voldríem puntualitzar els següents aspectes:

  1. Tenint en compte algunes coses publicades en alguns mitjans de comunicació , creiem que cap representant polític en particular ha de penjar-se cap medalla i menys quan el que s’ha fet ha estat esmenar una decisió política, insensible a les nostres necessitats escolars com a poble. Qui hagi seguit el procés de prop sap perfectament d’on han sortit les propostes i les iniciatives per mobilitzar-se i encarar aquesta lluita. Si hi ha algun protagonista , aquest és la comunitat educativa en general.
  2. S’ha resolt parcialment el conflicte de la situació de la nostra escola actual (CEIP Jacint Verdaguer). Continua estant massificada en alguns grups i caldrà estar emetent a com el Departament d’Educació resol aquest problema : desdoblaments, professorat i ús dels espais.
  3. Relacionat amb la massificació i l’ús dels espais, el proper curs planteja un problema quant a l’ús del pavelló municipal per a la pràctica de l’educació física: un nou grup d’alumnes del SES (ESO) s’afegirà a aquesta pràctica minvant encara més la seva capacitat actual atès que podran coincidir-hi quatre grups al mateix temps. Caldria valorar la possible ampliació de l’espai. El nostre grup va presentar fa temps una moció per a la cobertura de la terrassa exterior, va ser aprovada en ple i no hem sabut res més al respecte.
  4. Pel que es dedueix de les paraules del Sr. Otero en la reunió que va mantenir el Consell Escolar Municipal amb ell a Girona, en l’entrevista per l’escola nova, el terreny adjudicat per a construir-la no permet ampliacions posteriors, és a dir, que haurà de ser d’una sola línia. Qüestió que ens torna a fer pensar en la idoneïtat d’aquest terreny i en la possibilitat de canvi a mig termini.
  5. Pensant en la ubicació del nou institut , potser encara som a temps de valorar si és positiu pensar en una zona escolar i les possibilitats per a situar-la. En aquest aspecte sabem que tornem al tema POUM, però pensem que caldrà confrontar la seva presentació i les possibles modificacions.
  6. Entenem que queda tot un debat obert per encetar sobre la qüestió escolar i educativa del nostre poble i que caldran iniciatives i decisions que s´hauran de prendre molt aviat.

De tot aquest procés en podem extreure diverses conclusions:

Hem après que al nostre poble hi ha una elevada sensibilitat social respecte a molts temes: educació, sanitat, urbanisme, medi ambient...

Resulta imprescindible que els grups polítics aprenguem a escoltar i a recollir les iniciatives que emanen de la gent davant problemes diversos.

I hem constatat la necessitat d’acords polítics per a resoldre temes de caire general.

N’hem pres bona nota.

divendres, 8 de maig del 2009

NEGATIVA DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT A ADJUDICAR UNA NOVA ESCOLA A SILS


Davant la negativa d’adjudicació de la nova escola per part del Departament d’Educació, el nostre grup municipal, amb data d’avui (29/04/09),presentem a l’Ajuntament de Sils la següent moció, reprovant la decisió presa pel departament i reglament que es revisi aquesta:

Moció sobre la negativa del Departament d’Ensenyament respecte a l’adjudicació de la nova escola a Sils.

Des d’AMS presentem la present moció dirigida al senyor Conseller d’Ensenyament amb una doble finalitat:

Enprimer lloc, per a protestar enèrgicament pel que entenem que es tracta de tirar enrere un projecte ja encetat i aprovat, quant a l’adjudicacióde les aules, de la direcció i possible professorat. I més tenint encompte la cessió dels terrenys i l’aprovació feta per aquest ajuntament per a l’inici de les corresponents obres d’instal·lació.

La nostra protesta es fonamenta en els següents punts:

1. Quan es va adjudicar la nova escola en cap moment es va dir que aquesta estigués condicionada al nombre total d’alumnes preinscrits. Aquesta informació es va donar als pares i mares dels alumnes sense aquesta prèvia i aquests han preinscrit els seus fills/filles en nombre total de 18, que ens sembla un nombre totalment raonable per a un grup de P-3.

2. Els 53 alumnes preinscrits, de no obrir-se el nou centre, suposaran per l’escola actual un grup de P-3 de 26 alumnes i un altre de 27, ratios elevadíssimes tenint en compte el nivell d’ensenyament del que es tracta i la saturació generalitzada que ja pateix l’escola. Fet que contradiu plenament els criteris de qualitat i excel·lència que preconitza el departament.

3.Per l’experiència d’anys anteriors sabem que les inscripcions varien al llarg del curs incrementant-se habitualment la matrícula i augmentant el nombre d’alumnes. De donar-se aquest fet hi hauria la necessitat de triplicar els grups un cop començat el curs vinent.

4. Les previsions del cens per a propers cursos permeten pensar en l’existència de tres grups per nivell. Per tant, la implantació de la nova escola en una línia semblaria totalment garantida.

5. A l’escola actual ja hi ha el P-5 triplicat, la qual cosa vol dir que el primer del curs vinent també ho serà, cosa que podria garantir plenament la continuïtat d’una línia a l’escola nova si s’acceptés el trasllat d’un aquests cursos en el futur.

Plantegem aquí la segona finalitat: demanar al seu Departament una major obertura de mires i una planificació a més llarg termini, amb sensibilitat social i pedagògica per tal de poder donar als alumnes del nostre poble l’educació i ensenyament que sens dubte es mereixen. Per això demanem que es replantegi la decisió presa i que es continuï amb l’adjudicació de la nova escola tal com s’havia previst.

AL SENYOR CONSELLER D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.