divendres, 19 de juny del 2009

Com està el pati !!!!!

Silencs i Silenques, ahir vam viure al ple un fet tant insólit com antidemocràtic. L'Alcalde Martí Nogué, després d'una disputa verbal amb el regidor Albert Miralles, on val a dir que aquest regidor no l'ha faltat verbalment ni l'ha agredit verbalment ni, naturalment, de cap altre manera, el nostre alcalde ha avisat a la policia local i l'ha expulsat del ple !!!!

Davant la nostra sorpresa i amb el dubte que el nostre sentit comú ens diu que no pot ser legal que un alcalde expulsi del ple a regidors, hem preguntat al secretari si aquella actuació era legal. Ell s'ha limitat a dir que no entrava en discursions polítiques . Li hem reiterat la pregunta a la qual s'ha limitat a dir que no podia respondre res que no li demanés el propi alcalde. Després d'aquesta resposta, la resta de regidors de l'opocició ens hem aixecat i hem declarat que constés en acta que no continuavem el ple, ja que no estavem d'acord en l'actuació de l'alcalde i teniem dubtes seriosos de la legalitat del procediment. No cal dir que l`'actitut és absolutament antidemocràtica, ja podeu imaginar què pot passar si aquestes accions les féssin els alcaldes???Només caldria expulsar del ple a 2 o 3 regidors i aprovarien per majoria absoluta tots els temes que creguessin oportuns !!!!

Bé, ja veieu que els plens cada cop es posen més interessants.

És possible expulsar un regidor del ple, però la normativa diu les raons i com.
En concret, el RD 2568/86 de règim jurídic i funcionament, estableix:

Artículo 95.
1. El Alcalde o Presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que:
a. Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad.
b. Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las sesiones.
c. Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada.
2. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el Presidente podrá ordenarle que abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.

Per tant, s'haurien de donar un d'aquests tres supòsits i l'expulsió es podria fer després del tercer advertiment.
Entenc que si no s'ha fet així l'Alcalde s'ha excedit en les seves facultats

divendres, 5 de juny del 2009

ENHORABONA!!!!

ENHORABONA!

Enhorabona! Sí. Per haver aconseguit allò que no es podia tirar enrere: L’escola nova.

Felicitacions a tots els que han lluitat i intervingut en el procés, ens referim: als nens/nenes, a les mares , pares , mestres i persones que han col·laborat amb tots els membres de la comunitat educativa. Evidentment també als grups polítics per haver actuat conjuntament i haver atès una demanda justa i necessària.

De la situació que se’n deriva voldríem puntualitzar els següents aspectes:

  1. Tenint en compte algunes coses publicades en alguns mitjans de comunicació , creiem que cap representant polític en particular ha de penjar-se cap medalla i menys quan el que s’ha fet ha estat esmenar una decisió política, insensible a les nostres necessitats escolars com a poble. Qui hagi seguit el procés de prop sap perfectament d’on han sortit les propostes i les iniciatives per mobilitzar-se i encarar aquesta lluita. Si hi ha algun protagonista , aquest és la comunitat educativa en general.
  2. S’ha resolt parcialment el conflicte de la situació de la nostra escola actual (CEIP Jacint Verdaguer). Continua estant massificada en alguns grups i caldrà estar emetent a com el Departament d’Educació resol aquest problema : desdoblaments, professorat i ús dels espais.
  3. Relacionat amb la massificació i l’ús dels espais, el proper curs planteja un problema quant a l’ús del pavelló municipal per a la pràctica de l’educació física: un nou grup d’alumnes del SES (ESO) s’afegirà a aquesta pràctica minvant encara més la seva capacitat actual atès que podran coincidir-hi quatre grups al mateix temps. Caldria valorar la possible ampliació de l’espai. El nostre grup va presentar fa temps una moció per a la cobertura de la terrassa exterior, va ser aprovada en ple i no hem sabut res més al respecte.
  4. Pel que es dedueix de les paraules del Sr. Otero en la reunió que va mantenir el Consell Escolar Municipal amb ell a Girona, en l’entrevista per l’escola nova, el terreny adjudicat per a construir-la no permet ampliacions posteriors, és a dir, que haurà de ser d’una sola línia. Qüestió que ens torna a fer pensar en la idoneïtat d’aquest terreny i en la possibilitat de canvi a mig termini.
  5. Pensant en la ubicació del nou institut , potser encara som a temps de valorar si és positiu pensar en una zona escolar i les possibilitats per a situar-la. En aquest aspecte sabem que tornem al tema POUM, però pensem que caldrà confrontar la seva presentació i les possibles modificacions.
  6. Entenem que queda tot un debat obert per encetar sobre la qüestió escolar i educativa del nostre poble i que caldran iniciatives i decisions que s´hauran de prendre molt aviat.

De tot aquest procés en podem extreure diverses conclusions:

Hem après que al nostre poble hi ha una elevada sensibilitat social respecte a molts temes: educació, sanitat, urbanisme, medi ambient...

Resulta imprescindible que els grups polítics aprenguem a escoltar i a recollir les iniciatives que emanen de la gent davant problemes diversos.

I hem constatat la necessitat d’acords polítics per a resoldre temes de caire general.

N’hem pres bona nota.